Garantievoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen fatbikeskopen.nl en de klant. Onder 'de klant' wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met fatbikeskopen.nl een overeenkomst heeft afgesloten.

Artikel 2: Garantietermijn

Fatbikeskopen.nl biedt een garantietermijn van 1 jaar aan op de accu en alle draaiende onderdelen op de fiets. Fatbikeskopen.nl biedt een garantietermijn van 3 jaar aan op het frame van de fatbikes. De garantietermijn vangt aan op de datum van ontvangst van het product door de klant.

Artikel 3: Uitzonderingen

De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de klant wijzigingen heeft aangebracht aan het product. De garantie geldt niet voor normale slijtage of schade als gevolg van intensief gebruik.

Garantie is uitgesloten voor:

  • Esthetische schade, zoals krassen en valschade.
  • Normale slijtage.
  • Fietsen die zijn opgevoerd tot boven de 25 km/u (wettelijk maximum).
  • Fietsen waaraan onderdelen zijn toegevoegd die niet afkomstig zijn van fatbikeskopen.nl.
  • Fietsen die zijn voorzien van gashendels die ondersteuning boven 5 kilometer per uur bieden.
  • Onderdelen waarvan de gebruiksduur is verstreken.

Artikel 4: Garantieclaims

Voor het indienen van een garantieclaim dient de klant binnen de garantietermijn contact op te nemen met de klantenservice van fatbikeskopen.nl. De klant dient de klacht duidelijk te omschrijven en zo mogelijk te voorzien van fotografisch materiaal. Indien het gebrek onder de garantie valt, zal fatbikeskopen.nl zorgen voor herstel of vervanging van het product.

Artikel 5: Verzending

De kosten voor retourzending van het product in geval van een garantieclaim worden vergoed door fatbikeskopen.nl, mits de claim terecht is. Het product dient deugdelijk verpakt te zijn voor retourzending.

Artikel 6: Waardevermindering

Indien het product bij retournering schade vertoont die niet onder de garantie valt, of indien het product langdurig is gebruikt, kan er een waardevermindering in rekening worden gebracht. Dit wordt per geval beoordeeld door fatbikeskopen.nl. De waardevermindering wordt berekend op basis van de staat van het geretourneerde product en zal nooit meer bedragen dan de originele aankoopprijs van het product. De klant wordt vooraf geïnformeerd over de eventuele waardevermindering alvorens het product wordt teruggenomen of de garantieafhandeling wordt voltooid.